بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

ناخالص مبلغ دفتری

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

مبلغ‌ دفتری‌

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

مبلغ‌ استهلاک‌پذیر

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

ارزش‌ باقیمانده و انواع آن

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

بهای‌ تمام‌ شده‌

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

بهای جایگزینی مستهلک شده

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

ارزش‌ منصفانه‌

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

ارزش‌ اقتصادی‌

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

بهای‌ جایگزینی‌

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
1231

مبلغ‌ بازیافتنی‌

دی ۳, ۱۳۹۵
1231

درآمد عملیاتی

شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
1231

روش ارزیابی ضریب قیمتی(ارزیابی سهام۴)